1.
คงยกด. การประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย ผ่านบาติกยอกยาการ์ตาในยุคปฏิรูป A Reconstruction of Indonesian National Identity by Yogyakarta’s Batik in the Reformasi Period. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2021Jun.15];11(2):137-64. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1017