1.
คชเวชน. การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง1 Fiscal Management of Local Administrative Organization Centers in Rayong Province. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):221-43. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1020