1.
ริคารมย์น. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Guideline for Service Quality Development of NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2021Sep.20];11(2):165-88. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1021