1.
แย้มใหม่ส. หน้าพรานจิ๋วและเทริดจิ๋ว: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่ทุนทางเศรษฐกิจ Tiny hunter’s face and tiny headdress: cultural capital development to economic capital. jhsc [Internet]. 2021Feb.1 [cited 2021Oct.23];13(1):84-111. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1142