1.
สินจินดาวงศ์ ส. โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Multi-Level Causal Model: Application for Data Analysis). jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2024Jul.15];1(2):45-58. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/2