SRU eJournals System


ระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอกนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำโดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดส่งบทความของผู้เขียน (Author Online Submissions) กระบวนการตรวจสอบบทความจากกองบรรณาธิการ (Editor Review Process) กระบวนการตรวจสอบบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review Process) และกระบวนการเผยแพร่บทความ (publishing process)

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงาน บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) และจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the editor) มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐาน วารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat Journal)

          วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์หนังสือ และจดหมายถึงบรรณาธิการ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการจัดการประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประเภทของบทความที่จะรับ บทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) บทความ ปริทัศน์ (Review Article) และวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐาน

View Journal | Current Issue | Register

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal,SRU)

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

      เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

การพิจารณาคุณภาพ 

          บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน / บทความ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เป็นบทความในกลุ่มนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สังคมท้องถิ่นและศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  2. บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ (ถ้าได้รับการตอบรับที่จะให้ลง) หรือเสนอการตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
  3. ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. เนื้อหาบทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสาร เป็นความคิดของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
  5. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์
  6. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนจากกองบรรณาธิการ
  7. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น จะพิจารณารับต้นฉบับของสมาชิกที่ส่งมาลงตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ     ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

                    ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

บรรณาธิการ       

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัยและพัฒนา มรส. (SRU Research and Development Journal)

View Journal | Current Issue | Register

1 - 5 of 5 Items