วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Journal)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์หนังสือ และจดหมายถึงบรรณาธิการ  เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Vol 1, No 1 (2561)


Cover Page