Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

Author Guidelines

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

    

เกี่ยวกับผลงานที่จะรับ

  1. เป็นบทความในกลุ่มสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังไม่เคยถูกเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสารหรือหนังสืออื่น

  2. ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  3. เนื้อหาบทความหรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

  4. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ก่อนการตีพิมพ์

ประเภทของผลงานที่จะรับ

  1. บทความวิชาการ (Article)
  2. สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article)
  3. บทความปริทัศน์ (Review Article)
  4. วิจารณ์หนังสือ (Book Review)
  5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) เพื่อแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจัยอื่นๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ

การจัดเตรียมต้นฉบับ
       การเขียนบทความและการเตรียมต้นฉบับจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 
           1. สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษล้วนก็ได้ เป็นภาษาวิชาการที่ถูกต้อง และยึดหลักการใช้คำศัพท์หรือการเขียนทับศัพท์ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
           2. โดยเว้นขอบกระดาษ ด้านบนและซ้ายมือ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและขวามือ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ใส่เลขหน้ามุมบนด้านขวา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ห่างจากขอบบน 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) และพิมพ์ห่างบรรทัดเดียว (Single space) โดยบทความแต่ละเรื่องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า จะต้องประกอบด้วย
              2.1 ชื่อเรื่องบทความ (Title) จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ข้อความที่กระชับ ตัวอักษรหนา ขนาด 20 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษและอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
              2.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ใช้ชื่อ-นามสกุลเต็ม ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ ตำแหน่งหรือคุณวุฒิ ใช้ตัวอักษรเอน ขนาด 16 จัดไว้กี่งกลาง หากมี 2 คนให้ใช้ “และ/and” คั่น หากมีมากว่า 2 คนขึ้นไป กรณีภาษาไทยให้เว้น วรรค 2 ครั้งคั่น แต่กรณีภาษาอังกฤษให้ใส่ (,) คั่นและเว้นวรรค 1 ครั้งระหว่างแต่ละคน และคนสุดท้ายให้ใช้ “และ/and” คั่น และให้แสดงตัวเลขแบบตัวยก (Superscript) กำกับเพื่อระบุต้นสังกัด และใช้ (*) กำกับชื่อผู้แต่งหลัก (Corresponding Author) ระบุรายละเอียดของต้นสังกัดและที่อยู่ (จังหวัดและรหัสไปรษณีย์) ของผู้เขียน ทุกคน และ E-mailของ ผู้แต่งหลัก ไว้ด้านล่างสุดของหน้าแรก ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 12 จัดตำแหน่งชิดซ้ายสุด
            2.3 บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้บทคัดย่อภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ หัวข้อ บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ ประกอบด้วยไม่เกิน 250 คำ และใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดขอบซ้ายขวาตรงกันบรรทัดแรกย่อหน้า 1.25 ซม.
            2.4 คำสำคัญ (Keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 3 - 5 คำ ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 โดยระบุ ไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนที่เป็นชื่อหัวข้อ “คำสำคัญ” “Keywords” ให้ใช้ตัวอักษรหนา กรณีคำภาษาไทยให้เว้นวรรค 2 ครั้งคั่น แต่คำภาษาอังกฤษให้ใส่ (,) คั่นและเว้นวรรค 1 ครั้งระหว่างแต่ละคำ
            2.5 เนื้อความ (Text) พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ ยกเว้นบทความทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีสมการทางคณิตศาสตร์ พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ได้ โดยใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดขอบซ้ายขวาตรงกัน และในการย่อหน้าถ้ามีการย่อหน้าย่อยหลายครั้งให้แต่ละย่อหน้าย่อยห่างกัน 1.25 ซม. ส่วนที่เป็นหัวข้อจะพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา ชิดขอบด้านซ้าย และประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
                 บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง 
                 บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review Articles) ประกอบด้วย บทนำ เนื้อความบทสรุป คำขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ทั้งภายในเนื้อความและท้ายบทความ
           2.6 รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ สามารถนำเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึง หรือ นำเสนอภายหลังจากจบหัวข้อนั้นๆ ได้และสามารถวางรูปภาพหรือตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ 2 คอลัมน์ได้ และต้องระบุหมายเลขลำดับของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ในบทความด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 โดยใช้คำว่าภาพที่... หรือแผนภูมิที่... และคำอธิบายสั้นๆ ไว้ใต้รูปภาพหรือแผนภูมิ และตารางที่… และคำอธิบาย สั้นๆ ไว้ด้านบนของตาราง โดยใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 โดยพิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย
           2.7 ระบบหน่วยที่ใช้ ระบบหน่วยเมตริกซ์ หรือ SI โดยจะใช้รูปแบบการเขียนแบบเต็มหรือแบบย่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ต้องให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งบทความ

      3. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
           3.1 การอ้างอิงในเนื้อความ จะใช้ระบบ นามปี โดยจะวงเล็บชื่อและสกุลของผู้แต่ง (สำหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สำหรับชาวต่างชาติ) หรือชื่อนิติบุคคลที่จัดทำเอกสาร และระบุปีที่พิมพ์ของเอกสารที่อ้างอิง เช่น สุรินทร์ สมณะ (2560) รายงานว่า... หรือ ... (สุรินทร์ สมณะ, 2560) กรณีมีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “และคณะ” หรือ “et al.” แทน หากมีอ้างอิงจากหลายรายงานในหัวข้อเดียวกัน ให้ใช้ ... (สุรินทร์ สมณะ, 2540; จิตเกษม หลำสะอาด, 2559; Williams, 2018) โดยเรียงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตามปีที่พิมพ์

           3.2 การอ้างอิงตอนท้ายบทความ ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA  Style (American Psychological Association Style)  ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากมีผู้เขียนมากกว่า 3 คนให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกตามด้วย และคณะหรือ et al.

           การเขียนเอกสารอ้างอิง ดังนี้

                        1. หนังสือ

                             ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.// เมืองที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์.

                        2. รายงานทางวิชาการ

                             ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่องานวิจัย.//เมืองที่พิมพ์/:/หน่วยงานที่เผยแพร่.

                         3. วิทยานิพนธ์

                             ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต/วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชา//ชื่อสถานศึกษา.

                        4. รายงานการประชุม

                             ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม.//วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด.//เลขหน้า.

                         5. วารสาร

                             ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่พิมพ์/(ฉบับที่พิมพ์),//เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

                         6. หนังสือพิมพ์

                             ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.// (ปี//เดือน//วันที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,// เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

                         7. สื่ออินเตอร์เน็ต

                                         ชื่อ/นามสกุลผู้เผยแพร่.//(ปี//เดือน//วันที่อ้างอิง).//ชื่อเรื่อง.//จำนวนหน้า.//แหล่งที่มา//URL/: /http://. การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย

 

                          หมายเหตุ   /      หมายถึง ระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง

                                         //    หมายถึง ระยะเว้นวรรค 2 ครั้ง

 

     4. การส่งต้นฉบับบทความ ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความที่พิมพ์ตามข้อกำหนดรูปแบบของวารสาร และบันทึกข้อมูล ในรูป แบบไฟล์ .doc หรือ .docx แล ะ รูป แบ บ ไฟ ล์ pdf และส่งต้นฉบับ ถึงกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

     5. การพิจารณาและประเมินผลบทความ กองบรรณาธิการจะพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาขา ต้นฉบับ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการอ่าน และประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปต่อเรื่อง และกองบรรณาธิการจะแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบผลการแก้ไขก่อนตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข หรือไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งจะจัดส่งผลการพิจารณาคืนให้ผู้เขียนทาง E-mail address ของผู้เขียนบทความ และกองบรรณาธิการวารสารจะส่ง ต้นฉบับบทความให้ผู้เขียนตรวจพิสูจน์อักษรในลำดับสุดท้าย (Final proof) ทั้งนี้จะต้องไม่มีการแก้ไขรายละเอียดใดๆ ใน ส่วนของเนื้อหาและชื่อเจ้าของบทความ และหากไม่มีการติดต่อกลับของผู้เขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด กอง บรรณาธิการถือว่าบทความนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.