Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

Author Guidelines

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

        วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ วิจารณ์หนังสือ และจดหมายถึงบรรณาธิการ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสาร วิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่จะรับ

 1. บทความในสาขาต่างๆ ที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ (ถ้าได้รับการตอบรับที่จะให้ลง) หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นมาก่อน
 2. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ถ้าเป็นผลงานที่เขียนภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การตีพิมพ์บทความ

 1. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านก่อนการตีพิมพ์
 2. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

การส่งต้นฉบับ
เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 5 โดยเว้นขอบกระดาษด้านละ 1.5 เซนติเมตร ใส่เลขหน้ามุมบนด้านขวา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ห่างจากขอบบน 1 เซนติเมตร และใช้ตัวเลขอารบิกทั้งบทความ
 2. รูปแบบอักษรใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน การเว้นวรรคใช้ 1 ตัวอักษร จำนวนหน้าต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 40 หน้า
 3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้า กระดาษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 4. ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ขนาด 14 ชนิดตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยใส่เชิงอรรถในแต่ละชื่อ 1ตำแหน่ง สถานภาพ + สถาบันของผู้เขียนบทความ 2ตำแหน่ง สถานภาพ + สถาบันของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3ตำแหน่ง สถานภาพ + สถาบันของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 5. คำสำคัญ 3-5 คำ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย โดยให้นำคำหลักที่สำคัญจากชื่อเรื่องหรือตัวแปรมา โดยไม่ต้องให้ความหมาย
 6. หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ชิดขอบ กระดาษด้านซ้าย
 7. เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
 8. หัวข้อเนื้อหาในบทความสำหรับบทความวิจัยประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในส่วนบทความปริทัศน์และบทความทางสังคมศาสตร์ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา และบทสรุป
 9. เอกสารอ้างอิง เอกสารที่นำมาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดในการตีพิมพ์บทความ โดยให้คัดสรรเฉพาะเอกสารที่อ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่บรรณานุกรมเต็มรูปแบบ สำหรับรายละเอียดของการเขียนอ้างอิงเอกสารอยู่ในส่วนถัดไป
 10. ถ้ามีภาพประกอบ กราฟ หรือตาราง ให้ใส่ไว้ในเนื้อเรื่อง ต้องมีชื่อ ที่มาของภาพ และเลขกำกับภาพ กราฟ และตาราง ตัวอักษรที่ปรากฏในภาพ กราฟ และตาราง ต้องเป็นอักษรเดียวกับบทความ
 11. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลต้นฉบับ 1 แผ่น ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ที่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 หรือทางอีเมล sru.journal@gmail.com

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.