เครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี

Authors

  • จันทะมา วรรณหงส์

Abstract

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานีประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นแรงงานสตรีลาวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย จำนวน 15 ราย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คัดเลือกด้วยวิธีบอกต่อ วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม ด้วยโปรแกรม UCINET

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่น มี 4ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์และประสบการณ์ร่วม การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การประสานผลประโยชน์ และการขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม ส่วนความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายทางสังคมยังมีลักษณะเชิงช้อน แม้จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน

Downloads

Published

2018-11-02