บทบรรณาธิการ

Authors

  • ประสิทธิ์ ทองแจ่ม

Abstract

เมื่อย้อนไปพิจารณาผลการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎิกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ การสั่งส่วนราชการและข้าราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการได้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมาตร 11 ที่กำหนดว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดให้มีการจัดการความรู้ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการประเมินผลงานหน่วยราชการต่างๆ โดยให้มีการจัดการความรู้เป็นสาระสำคัญข้อหนึ่งด้วย..............

Downloads

Published

2018-11-02