ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต

Authors

  • ปาริชาติ คงคาชัย
  • ชูศักดิ์ เอกเพชร
  • สมคิด นาคขวัญ

Keywords:

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ ประสิทธิผล การจัดระบบสารสนเทศ

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ             ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาผลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูจำนวน 1,895 คน  กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 320 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถามเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และ 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ         ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ      ด้านการดำเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปรับปรุงการดำเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการติดตามและการประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ         ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการนำข้อมูลไปใช้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล         ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้าน         การประมวลผลข้อมูล ตามลำดับ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้      ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง (r =0.70) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Published

2018-11-02