การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ในการพัฒนาตลาดสดสุขภาพ

Authors

  • อติญาณ์ ศรเกษตริน
  • รุ่งนภา จันทรา
  • ชุลีพร หีตอักษร

Keywords:

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ใช้บริการ ตลาดสดสุขภาพ

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ         มีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการพัฒนาตลาดสดสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการตลาด ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน คือ          1) การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการในการพัฒนาตลาดสดสุขภาพ  พบว่า ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาตลาดให้สะอาด บรรยากาศดี อาหารมีคุณภาพ ไม่มีสารปนเปื้อน โดยการกำหนดกิจกรรมในการพัฒนาตลาดสดสุขภาพ  2) การวางแผนกิจกรรม เพื่อวางแผนกิจกรรมร่วมกันได้นำเสนอ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรม                 ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมการรับประทานอาหารตามวิถีไทย  3) ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการตลาด ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข         ในการดำเนินการทั้ง 4 กิจกรรมตามแผน  4) ขั้นสะท้อนการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อร่วมพิจารณาสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมและปรับรายละเอียดย่อยของกิจกรรม  พบว่าการดำเนินการในทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อชุมชน และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 5) ขั้นประเมินผลโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของการพัฒนามีความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการออกกำลังกาย มีการออกกำลังกาย เป็นประจำทุกวัน 2) กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายเป็นประจำทุกวัน 3) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน และ 4) กิจกรรมการรับประทานอาหารตามวิถีไทยสุขภาพ มีการให้ความรู้อาหารสุขภาพ และการจัดแสดงอาหารสุขภาพทุกวัน

Downloads

Published

2018-11-02