ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Authors

  • ปิ่นฤทัย คงทอง
  • รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์
  • วีรยา มีสวัสดิกุล

Keywords:

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ศักยภาพ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 220 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา        และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์สถิติค่าที (t-test) และ            ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก       ในด้านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง และด้านการอนุรักษ์/ การรักษา ทั้งนี้มีความโดดเด่นเรื่องความมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ควรพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยควรจัดให้มีห้องน้ำที่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและมีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ด้านกิจกรรมควรมีการจัดระเบียบและ     เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการสักการะและบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ให้แก่นักท่องเที่ยว และด้านบุคลากรควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ซึ่งทั้งสามด้านนี้              มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ            วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน          มีความคิดเห็นต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Published

2018-11-02