การรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี The Perception for English Final Consonants of Suratthani Rajabhat University’s Students

  • ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

Abstract

ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

Published
2019-12-23
How to Cite
ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ศ. (2019). การรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี The Perception for English Final Consonants of Suratthani Rajabhat University’s Students. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 44-71. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1038