Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

Author Guidelines

  1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม 
   ในแต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความ 10 - 14 บทความ บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้อง
   จัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


   เกี่ยวกับผลงานที่จะรับ
   1. เป็นบทความในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม กฎหมาย ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ จิตรกรรม มานุษยวิทยา สังคมวิทยา คติชนวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา อาชญาวิทยา ปรัชญา ศาสนา และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ (ถ้าได้รับการตอบรับที่จะให้ลง) หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
   3. รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนบทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใส่บทคัดย่อภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
   4. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
   5. เนื้อหาบทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของ
   ผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
   6. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาก่อนการตีพิมพ์ (Double - blind Peer review) 
   7. กองบรรณาธิการจะไม่คืนต้นฉบับให้เจ้าของบทความ

  2. ประเภทของผลงานที่รับพิจารณา
   1. บทความวิชาการ (Article)
   2. สารนิพนธ์ต้นฉบับ หรือบทความงานวิจัย (Research Article)
   3. บทความปริทัศน์ (Review Article)
   4. วิจารณ์หนังสือ (Book Review)
   5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) เพื่อแสดงความคิดเห็น
   สนับสนุนหรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจัยอื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
   ที่น่าสนใจ

   การจัดเตรียมต้นฉบับ
   1. บทความทุกเรื่องต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนไม่เกิน 3 คน หากเกินให้ใช้คำว่าและคณะ บทคัดย่อ คำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในบทความวิชาการ 
   บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วย บทนำ (Introduction) เนื้อหา 
   (Substance) และบทสรุป หรือบทส่งท้าย (Conclusion) สำหรับบทความวิจัย ประกอบด้วย บทนำ (Introduction) วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ผลการศึกษา (Results) อภิปราย (Discussion) สรุปผลการศึกษา (Conclusion) และกิตติกรรมประกาศ 
   (Acknowledgement) 
   2. ต้นฉบับที่จัดส่ง ต้องพิมพ์บนกระดาษขาวขนาด A4 เว้นระยะขอบ 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ใส่เลขกำกับมุมบนขวาทุกหน้า (ยกเว้นหน้าแรก) ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 
   3. การจัดต้นฉบับ ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนจัดกึ่งกลางใช้ตัวอักษรตัวหนา ชื่อเรื่องขนาดตัวอักษร 20 ชื่อผู้เขียนขนาดตัวอักษร 18 อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนหลายคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (Comma) และเชิงอรรถขนาดตัวอักษร 12
   4. คำแนะนำผู้เขียน ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ที่อยู่ผู้เขียน/ต้นสังกัด และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งภาษาไทยและ
   ภาษาอังกฤษ
   5. บทคัดย่อ (บทสรุป สำหรับบทความปริทัศน์) มีความยาวไม่เกิน 250 คำ ผู้เขียนควรกำหนดคำสำคัญ (Keyword) ของเรื่อง ไม่เกิน 5 คำ


   6. เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้การอ้างอิงตามแนวเอพีเอ (APA - American Psychological Association: APA 6th 
   Edition) เอกสารที่นำมาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบ
   ต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดในการตีพิมพ์บทความ บทความที่มีการอ้างอิง
   ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสาร
   จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง (รูปแบบการอ้างอิงดูจากการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม)
   7. ถ้ามีภาพประกอบ กราฟ หรือตาราง ที่ใส่ประกอบไว้ในเนื้อเรื่อง ต้องมีชื่อ 
   คำอธิบาย ที่มาของภาพ และเลขกำกับภาพ ตัวอักษรที่ใช้ต้องเป็นตัวอักษรชนิดเดียวกับ
   ที่ใช้ในบทความ ขนาดตัวอักษร 12 ชื่อภาพใส่ไว้ในส่วนล่าง พร้อมระบุที่มาของภาพ
   8. ความยาวของเรื่อง ภาพ ตาราง รูปจำลอง และเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 15 หน้า กระดาษ A4 สำหรับบทความขนาดยาวให้จัดเป็นตอนโดยมีรูปแบบดังที่กล่าวแล้ว
   9. บทความที่จัดเตรียมตามที่ระบุมาข้างต้น รายละเอียดผู้เขียนบทความ ผู้เขียนร่วม จัดส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Word และ PDF มายัง https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/login

   เอกสารอื่นที่ต้องแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ
   แบบเสนอผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกท่านต้องลงนามยืนยัน

   จัดส่งมายัง :
   สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100 
   เบอร์โทรติดต่อ 0 - 7791- 3386 
   www.tci-thaijo.org

   การอ้างอิงเอกสาร

   รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
   ในกรณีที่ต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง ดังนี้
   Prawase Wasi (1998:/9 - 12) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งการพัฒนา เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นความรู้อย่างบูรณาการ...
   ...มีการออกกฎหมายห้ามกินพลู สั่งตัดต้นหมากทิ้งเพื่อปฏิรูปประเทศให้เป็นอารยชน (Wutthichai kakkeaw,/2015:/49) 
   …ขณะที่หมากแห้งส่งไปยัง เกาหลี แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ของไทย (Agricultural Product Promotion and Management Office:/online)
   ...ซึ่งลูกหลานสายโนราได้ตั้งหิ้งบรรพบุรุษไว้บูชาระลึกถึงสืบต่อกันมา ดังคำบอกเล่าของ (Ploy Tumkeaw, Interview: 15th February 2017)

   รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
   1. หนังสือ
   ชื่อนามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.
   Anan Ganjanapan. (2006). Economic Culture in Economy without Culture. 
   Bangkok: Kobfai Publishing Project. (In Thai)
   Mala Khamchan. (2005). The Cave Girl (2nd ed.). Bangkok: Khledthai. 
   (In Thai)
   Buckley, R.C. (1993). Rural Development Participation. Ithaca: Cornell 
   University.
   2. บทความ
   ชื่อนามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่พิมพ์(ฉบับ),/เลขหน้า.
   Patthawee Sattayawongthip. (2015). Buddhadasa Bhikkhu’s Viewpoints 
   on Dealing with Teenagers. Journal of Humanities and Social 
   sciences. 23(43), 85-104. (In Thai)

   3. วิทยานิพนธ์
   ชื่อนามสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์/
   ชื่อปริญญา.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสถานศึกษา.
   Kanlata Kulsuwan. (2010). Buddhadasa Bhikkhu’s Discourses and Teachings. 
   Thesis of Master of Arts, Program in Philosophy. Chiang Mai: 
   Chiang Mai University. (In Thai) 
   4. สิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต
   ชื่อนามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/เดือน/วันที่โฟสต์ข้อความ).//ชื่อบทความ.//
   [ออนไลน์].//เข้าถึงได้จาก/http://www…/[ปี,/เดือน/วันที่เข้าถึงบทความ]. 
   Baroto Tavip, Indrojarwo Sabar and Ellya Zulaikha. (n.d.). Visual design study 
   of city branding of Surabaya as a national creative industry center 
   with MDS method. [Online]. Retrieved form http://personal.its.
   ac.id/files/pub/3234 [2017, May 4]. (In Thai) 
   5. บทความจากหนังสือพิมพ์
   ชื่อนามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//
   เลขหน้า.
   Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic social status. 
   The Washington Post. pp. A1-A5.
   6. บุคลานุกรม
   ชื่อนามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์/(ผู้ให้สัมภาษณ์)/ชื่อนามสกุลผู้สัมภาษณ์/(ผู้สัมภาษณ์).//ณ/
   ชื่อหมู่บ้าน/หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด.//เมื่อวันที่/วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.
   Mr. Kaew Kamdee (Interviewee) Mr.Udee Meesuk (Interviewer). 
   at Ban Thongkam, Moo 11, Sawan sub - district, Muang district, 
   Suratthani province. On 9th July 2016.

   หมายเหตุ / หมายถึงระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง
   // หมายถึงระยะเว้นวรรค 2 ครั้ง 

  รายละเอียดตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
  ขอบบน 2 นิ้ว ขอบล่าง 2.5 นิ้ว
  ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1.5 นิ้ว

  ชื่อบทความ เน้น กลางหน้ากระดาษ 20
  ชื่อผู้แต่ง เน้น กลางหน้ากระดาษ 18
  บทคัดย่อ
  1. ภาษาอังกฤษ หัวข้อ : เน้น
  2. ภาษาไทย เนื้อหา : ปกติ กลางหน้ากระดาษ 16
  หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 16
  หัวข้อย่อย ปกติ ใช้หมายเลข 16
  เนื้อหาบทความ ปกติ - 16
  การเน้นความในบทความ ปกติ - 16
  ข้อความในตารางปกติ - - 16
  ข้อความอ้างอิง ปกติ กลางหน้ากระดาษ 12
  ภาพประกอบ ปกติ กลางหน้ากระดาษ 12

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.