การพัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยพุทธสันติวิธี สำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน

  • ภูภณัช รัตนชัย

Abstract

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทและสภาพปัญหาการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านและตามหลักพุทธสันติวิธี และ ๓) เพื่อยืนยันกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามหลักพุทธสันติวิธี สำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงคุณภาพ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยพุทธสันติวิธี ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชน จำนวน ๒๕ ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ๕ ท่าน และผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

Published
2019-12-23
How to Cite
รัตนชัยภ. (2019). การพัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยพุทธสันติวิธี สำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 149-177. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1040