การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Development of Accounting System for Shrimp farmers Community Enterprise, Huai Muang Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Pr

  • ทาริกา แย้มขะมัง
  • นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรคระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 2) พัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์เจาะลึกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง และ ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบบัญชี

            ผลการวิจัยพบว่า 1) วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ดำเนินงานเพื่อหารายได้ให้กับเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการบันทึกบัญชีตามความเข้าใจของสมาชิกฯ โดยมิได้จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ เอกสารอ้างอิงในการลงบัญชีไม่ครบ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเพียงรายรับรายจ่ายของเงินสดเท่านั้น ไม่มีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม2) ระบบบัญชีที่เหมาะสมประกอบด้วย 9 เล่มได้แก่ สมุดบัญชีรายได้ สมุดบัญชีค่าใช้จ่าย สมุดบัญชีคุมลูกหนี้ สมุดบัญชีคุมเจ้าหนี้ สมุดบัญชีเงินสดรับ-จ่าย สมุดบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชีคุมสินทรัพย์ สมุดบัญชีคุมสินค้า สมุดบัญชีคุมผู้ถือหน่วยลงทุน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าการพัฒนาระบบบัญชีเห็นด้วยว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54)

 

คำสำคัญ  : ระบบบัญชี ; วิสาหกิจชุมชน

 

 

 

1-2 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Lecture, Faculty of Liberal Arts And Science, Kaketsart University, Kamphaeng Saen Canpus

E-mail : tarika.thongpleow@gmail.com, nantawat.ku.kps@gmail.com

Abstract

            The objectives of this research were 1) to study the operational characteristic, the problems and obstacles of accounting system for shrimp farmers in Huaymuang sub-district, Kamphaengsaen district Nakhonpathom province and 2) to develop community enterprise accounting systems for Shrimp farmers, Huaymuang sub-district, Kamphaengsaen district Nakhon pathom province For use in operation of the shrimp farmers community enterprise, Huaymuang sub-district, Kamphaengsaen district Nakhonpathom province, qualitative research by using research tools, in-depth interviews, community enterprise shrimp farmers and questionnaires to evaluate satisfaction from the development of accounting systems

            The results showed that 1) community enterprises has been operating to earn income for shrimp farmers. In the past, accounting records were based on the understanding of members by without systematic accounting. Reference documents for incomplete accounting records In addition, there was only a record of cash transactions and none appropriate internal control system 2) The appropriate accounting system consists of 9 accounting books consisting of Revenues book, expenses book, account receivable control book, account payable control book, cash book, reconciling bank deposits book, assets control book, inventory control book, Investment units control book. The respondents agreed that the development of the accounting system agreed that it was appropriate for the operation (average 4.40, standard deviation 0.54)       

Keyword :  Accounting System, Community Enterprises

Published
2019-12-23
How to Cite
แย้มขะมัง ท., & ปัญญายศธนากรณ์น. (2019). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Development of Accounting System for Shrimp farmers Community Enterprise, Huai Muang Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Pr. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 72-112. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1042