ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ Studied creative work of artists painting in the province Surat Thani.

  • วรรณลพ มีมาก

Abstract

บทคัดย่อ

            การสร้างสรรค์ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ   เพื่อศึกษารูปแบบตัวอย่างผลงานศิลปะโดยการนำผลงานของศิลปินทั้ง 3 คนมาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวความคิดด้านเนื้อหา  ความหมาย  ความงาม และความรู้สึกในผลงานจิตรกรรมแบบ 2  มิติ การนำผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะของศิลปินทั้ง 3 คนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเพื่อบอกถึงความสำคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมที่ศึกษาแนวความคิด ปรัชญา  คำสอน  ความเชื่อทางศาสนา และวิถีจารีตประเพณีทางสังคมวัฒนธรรมที่นำหลักและเหตุผลมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรม โดยศิลปินได้สร้างเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นการแสดงถึงกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมหรือผลกระทบที่ได้รับในสังคมปัจจุบัน ผลงานของศิลปินแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป  เน้นกระบวนการทำงานและเป้าหมายการแสดงออกทางเนื้อหา รูปแบบ ที่1สร้างอัตตลักษณ์และความเป็นปัจเจกส่วนตัวให้สูงที่สุดโดยแสดงตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวของศิลปินอย่างชัดเชน  เมื่อผลงานของศิลปินได้ถูกวิเคราะห์ออกมาอย่างละเอียดตามขอบเขตข้อกำหนดต่างๆแล้ว  จึงได้นำบทสรุปข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆมาเป็นอิทธิพลในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน   โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงลึกถึงเนื้อหา ความหมาย  ความงาม และความรู้สึก ตลอดจนถึงเทคนิควิธีการจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์

คำสำคัญ : อัตตลักษณ์ ปรัชญา จิตรกรรม สภาวะ การสร้างสรรค์

 

                                                                                                            อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , E-mail : wanlop4575@gmail.com

 

Abstract

                The content of research and creativity. The analysis of contemporary paintings of the artists in Suratthani province for creating the artwork and for study style from the artwork by analysis the works of three artists about the concept of content, meaning, beauty and sense in two dimensional painting. To bring the creative artwork of three artists in Suratthani province for presenting the importance of art and culture to study concept of philosophy, teaching, religious beliefs and cultural traditions that lead the principles and reason to create painting. The artists have created a different story. It represents the thought process which involved with the environment or the impact in the present society. Study in working processes and goals, content expression and style which create identity and individuality. When the artist’s work was analyzed thoroughly according to the scope of requirements as well as the technique to manage the creative process in the creative research of the author. Then the summary of ideas on issues become the influence on the development and creative work completely with identity according to the purpose of the project.

Keyword : Identity philosophy painting state Creativity

Published
2019-12-23
How to Cite
มีมากว. (2019). ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ Studied creative work of artists painting in the province Surat Thani. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 113-148. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1043