ปริทัศน์หนังสือ ร็อกศึกษา: สุนทรียะ – การเมือง – พื้นที่ Rock study: aesthetic – politics – area

  • ฉลองชัย ทัศนโกวิท

Abstract

หนังสือร็อกศึกษา: สุนทรียะ – การเมือง – พื้นที่ ของ วิริยะ สว่างโชติ ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษาและสังคมวิทยา โดยการนำเสนอผลงานในเรื่องของวัฒนธรรมสมัยนิยม ดนตรีสมัยนิยม อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และนโยบายวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานให้กับโครงการ Inter-Asia School Bangkok และยังเป็นผู้ก่อตั้ง “นอนแผ่สถาน (non-place)” เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี และกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Inter-Asia Popular Music Studies Group ร่วมกับนักวิชาการเอเชียที่สนใจศึกษาดนตรี/เพลงสมัยนิยม อนึ่ง แก่นแกนหลักของเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอในรูปแบบการรวบรวมบทความ ประกอบด้วย 8 บท ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ บทความวิชาการในแวดวงวัฒนธรรมดนตรี “ร็อก” ผนวกกับการเชื่อมโยงและครอบคลุมแนวดนตรีร็อกในบริบทต่าง ๆ จากทั้งในพื้นที่แห่งความเป็นดินแดนตะวันตกสู่การแพร่กระจายวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชีย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เสนอมุมมองเชิงวิพากษ์ในแง่ของบทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ในดนตรีร็อก ที่ขับเคลื่อนในเรื่องการต่อต้านอำนาจนำในฐานะของการเป็นวัฒนธรรมย่อย พร้อมกับการครอบงำอุดมการณ์กับภาพกระแสหลักของดนตรีร็อกผ่านมิติด้านสุนทรียะ การเมือง และพื้นที่ ซึ่งในแต่บทมีเนื้อหา

Published
2019-12-23
How to Cite
ทัศนโกวิทฉ. (2019). ปริทัศน์หนังสือ ร็อกศึกษา: สุนทรียะ – การเมือง – พื้นที่ Rock study: aesthetic – politics – area. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 259-274. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1048