เครือข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย: ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์

  • ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

Abstract

บทคัดย่อ

 

บทความวิชาการนี้ศึกษาและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “ผู้คน” หรือ“คนดนตรีไทย ในมุมของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงภายในวัฒนธรรมดนตรีไทย การศึกษาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือสถาบันที่แสดงความออกด้วยลายลักษณ์และมุขปาฐะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งกระตุ้นให้เกิดความรู้และความคิดเห็นเชิงวิจารณ์  บทความชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตเครือข่ายต่าง ๆ ของคนดนตรีไทย ได้แก่ 1) เครือข่ายบ้าน-วัด-วังสถาบันการศึกษา 2) เครื่อข่ายกิจกรรมทางสังคมดนตรี 3) เครือข่ายดนตรีไทยบนโลกเสมือนจริง และ 4) เครือข่ายทางวิชาการดนตรีไทย โดยเครือข่ายต่าง ๆ นำไปสู่ข้อพิจารณามุมมองนัยเชิงวิจารณ์ที่ปรากฏในวัฒนธรรมดนตรี

การศึกษาเครือข่ายดนตรีไทยด้วยนัยการวิจารณ์ นำไปสู่การตีความเพื่อทำความเข้าใจในปฏิสัมพันธ์ลักษณะต่าง ๆ จนเกิดรูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใน 3 ลักษณะ คือ 1. เครือข่ายเกิดจากวัฒนธรรม (by culture) 2. เครือข่ายเกิดจากการมีเป้าประสงค์ร่วมกัน (by design)  และ 3. เครือข่ายเกิดขึ้นเฉพาะการณ์ (by crisis)

 

คำสำคัญ: เครือข่าย การเรียนรู้ ดนตรีไทย การวิจารณ์

 

ABSTRACT

This academic article explores and observes "Thai musicians" in the interrelated relationships within the Thai music culture. The study considers the relationships between individuals, groups of people and / or institutions that express both formal and informal oral tradition which encourages knowledge and critical opinions. This article notes the various networks of Thai musicians, including 1) the Learning institute of Thai music (home-temple-palace) network 2) the music social network 3) the Thai music network on the virtual world and 4) Academic network of Thai music. The networks led to the consideration of the critical implications of the music culture.

The study of the Thai music network with criticism lead to the interpretation to understand various kinds of interaction that building a learning network in 3 characteristics which are 1. Network from culture (by culture) 2. Network arising from the common goal (by design) and 3. Networks occur in a particular situation (by crisis)

 

KEYWORDS: LEARING NETWORK, THAI CLASSICAL MUSIC, CRITICISM

Published
2019-12-23
How to Cite
บุญฤทธิ์ด. (2019). เครือข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย: ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 178-213. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1063