เทคโนโลยีการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียนแบบร่วมมือ ในยุคดิจิตอล EMERGING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY ENHANCING COLLABORATIVE WRITING IN THE DIGITAL ERA

  • อาจารย์จิตรลดา มูลมา

Abstract

บทคัดย่อ

 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนจากเดิม มาสู่การนำสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างรอบด้าน อันจะเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม หนึ่งในสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 คือ การร่วมมือร่วมใจ การร่วมมือนี้ส่งเสริมทักษะการเขียนของผู้เรียนเป็นอย่างดี ดังนั้นบทความนี้จึงทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเขียนแบบร่วมมือรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเขียนแบบร่วมมือ คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันผู้สอนเริ่มนำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเขียนสื่อสารกับผู้เรียนมากขึ้น เมื่อเทียบกับการสอนในอดีตที่มีเพียงการสื่อสารผ่านทางการประจันหน้าเพียงอย่างเดียว เอกสารออนไลน์ส่งเสริมทักษะการเขียนแบบร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมมือเขียนแบบออนไลน์จากที่ใดก็ได้ ช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน นอกจากนี้วิกิพีเดียยังสามารถช่วยส่งเสริมการเขียนแบบร่วมมือ โดยสามารถแก้ไขและทบทวนเนื้อหาร่วมกันได้ ดังนั้นเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมการเขียนแบบร่วมมือในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

คำสำคัญ  : เทคโนโลยีการสอน  การเขียนแบบร่วมมือ  ชั้นเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยุคดิจิตอล

 

 

Ajarn Jitlada Moonma, English Department, Faculty of Humanities and Social

Sciences, Lampang Rajabhat University

อาจารย์จิตรลดา มูลมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

E-mail : jitlada.moon@gmail.com

 

Abstract

           

The 21st century has been a period of rapid change in information and technology. English language learning at the present time should be modified from using English language content for setting instructional objectives and the learning process to using 21st century competencies for designing students’ learning experiences. Collaboration is one of the core competencies. Collaboration can improve students’ writing skills. Though, this paper reviews the use of collaborative writing and publishing facilitated by e-mails, google docs, and wikis as an emerging instructional technology and their significance for student literacy and language education in the classroom. Firstly, electronic mail has been a tool in both first language and second language education. Teachers use e-mail substantially increased their communication with students over time compared to teachers using traditional modes (face-to-face, paper, and phone). Due to participation in e-mail exchanges; students enjoy communication. Furthermore, communication via e-mail assisted their language learning. Secondly, google docs can make peer collaborating and editing exciting and fun. In addition, it’s easy to access from any internet computer. Lastly, wikis give the users the ability to edit, add content, track who made changes, and allow revisions to previous entries. At the end section, this paper discusses about future directions and concerns about the use of online communication in the English language classroom.

 

Keyword :  Instructional Technology, Collaborative Writing, Computer – Assisted Classroom, Digital Era

Published
2019-12-23
How to Cite
มูลมา อ. (2019). เทคโนโลยีการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียนแบบร่วมมือ ในยุคดิจิตอล EMERGING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY ENHANCING COLLABORATIVE WRITING IN THE DIGITAL ERA. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 232-258. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1064