ลักษณะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรม ท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง พระมหาชาดกคำกาพย์ An Analytical Study of Pali and Sanskrit Loanwordsin Phramahajataka Khamkab, A Southern Thai Literary Work

ณัฐา วิพลชัย

Abstract


            บทความวิจัยนี้มุ่งการวิเคราะห์ลักษณะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระมหาชาดกคำกาพย์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. วิเคราะห์ที่มาของคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระมหาชาดกคำกาพย์ 2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเสียงของคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต และ 3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง พระมหาชาดกคำกาพย์
            ผลการศึกษาพบว่า คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระมหาชาดกคำกาพย์ เป็นคำยืมที่มาจากภาษาบาลีมากกว่าคำยืมที่มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเสียงทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของภาษาและการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ทางการใช้ภาษา ส่วนการเปลี่ยนแปลงความหมายมีทั้งการคงความหมายเดิม และการเปลี่ยนแปลงความหมายให้กว้างออก แคบเข้าและการย้ายที่ความหมายของคำเนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมศาสนาผู้ประพันธ์จึงนิยมใช้คำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา การใช้คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า นอกจากผู้ประพันธ์ชาวท้องถิ่นภาคใต้มีความรู้แตกฉานในเรื่องพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแตกฉานในเรื่องภาษาบาลีสันสกฤตด้วย

        


Keywords


คำยืม; ภาษาบาลีสันสกฤต; วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้; พระมหาชาดกคำกาพย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)

ติดต่อ: สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [ISSN 1906-1048]
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์. 0-7791-3363 โทรสาร. 0-7791-3364 e-mail : jhs.sru@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย: ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ระบบของ Open Journal Systems