แก่นเรื่องและบทบาทของแก่นเรื่องในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (The Theme and its’ Roles in Rammakian by King Rama I)

  • ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต สำนักงานกองบรรณาธิการ
Keywords: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, แก่นเรื่อง, ความหลง, บทบาทของแก่นเรื่อง, Rammakian by King Rama I, theme, infatuation, the roles of the theme

Abstract

แก่นเรื่องในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไม่น่าจะเป็นธรรมะชนะอธรรมอย่างที่เคยเข้าใจกัน
เพราะไม่ครอบคลุมเนื้อหาตลอดทั้งเรื่อง แต่เป็น “ความหลง” ซึ่งกวีทรงสื่อสารผ่าน
พฤติกรรมและคำพูดของตัวละครจำนวนมาก รวมทั้งผ่านคำสอนของกวีที่เน้นในกลอน
ท้ายเรื่อง นอกจากนี้ พบว่าแก่นเรื่องนี้มีบทบาทสeคัญทั้งต่อการดำเนินเรื่องและต่อตัว
ละครด้วย

The theme in Bot Lakhon Rueng Rammakien by King Rama I might
not be the victory of righteousness over unrighteousness as has been understood
before because it could not cover the whole story. Actually, it is the infatuation
which the poet communicates through many characters’ behaviors and
dialogues including through the poet’s teaching at the end of the story. It is 

found that this theme has important roles on carrying on the story as well as
on characters in the story

Published
2016-12-19
How to Cite
เรืองรักษ์ลิขิตช. (2016). แก่นเรื่องและบทบาทของแก่นเรื่องในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (The Theme and its’ Roles in Rammakian by King Rama I). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3), 1-30. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/525