สาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Reasons to Decide to Pursue an Undergraduate Study Outside the Three Southernmost Border Provinces)

  • อยับ ซาดัดคาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Keywords: สาเหตุ, การตัดสินใจเลือก, ศึกษาระดับปริญญาตรี, นอกเขตพื้นที่สามจังหวัด, ชายแดนภาคใต้, Reason, Decide to Pursue an Undergraduate Study, Outside the Three Southernmost Border Provinces

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายสาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุสาเหตุในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขต
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 56.1 รองลงมา ตัดสินใจเลือกศึกษาเพราะต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 21.6 ตัดสินใจเลือกเพราะต้องการพัฒนาอาชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.1
ตัดสินใจเลือกเพราะต้องการหลบหลีกปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สัดส่วนร้อยละ
10.5 และอื่น ๆ อีกร้อยละ 0.8
นอกจากนี้ ระดับคุณภาพการศึกษา การให้บริการการศึกษาในพื้นที่ คุณภาพ
ของบุคลากร สภาพสังคม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วย
ผลการศึกษาดังกล่าว นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำผลการศึกษาไปต่อยอดการสร้างผลงานวิจัยต่อไป

The purpose of this article is causes behind the decision to pursue an
undergraduate degree outside the three Southernmost Border Provinces. according
to the study result, it has been demonstrated that majority of participants, accountable
for 56.1%, decided to pursue an undergraduate degree outside the Three
Southernmost Border Provinces because of self - development motivation. The
second most selected reason was to improve a social status, accountable for
21.6%. 11.1% made the decision for a better career future. 10.5% made the
decision to avoid and escape insecurity situation in the Three Southernmost
Border Provinces. 0.8% chose other reasons.
Furthermore, result has demonstrated that the education quality, education
services, personnel quality, social conditions as well as physical environments
in the Three Southernmost Border Provinces affected students’ decision
to pursue an undergraduate study outside the area.
Thus, the result of this study will be used to enhance education quality
in the Three Southernmost Border Provinces and also pave the way for a further
study in similar Interests.

Published
2016-12-19
How to Cite
ซาดัดคานอ. (2016). สาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Reasons to Decide to Pursue an Undergraduate Study Outside the Three Southernmost Border Provinces). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3), 195-214. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/533