อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์หนังสือ วัดเกาะภาคใต้ ช่วงพ.ศ. 2470 - 2520 (The Infl uence of Sunthorn Phu on the Creation of Wat Koh Books in the South between B.E. 2470 - 2520)

  • พัชลินจ์ จีนนุ่น สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Keywords: อิทธิพล, สุนทรภู่, หนังสือวัดเกาะภาคใต้, Influence, Sunthorn Phu, Wat Koh books in the South

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์
หนังสือวัดเกาะภาคใต้ ผลของการศึกษาพบว่า ช่วงพ.ศ. 2470 - 2520 เป็นช่วงที่ชาวภาคใต้
แต่งหนังสือโดยเลียนแบบหนังสือวัดเกาะของภาคกลางที่แพร่สู่ภาคใต้ก่อนหน้านี้มาก
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะผลงานของสุนทรภู่ที่โรงพิมพ์วัดเกาะพิมพ์เผยแพร่ การรับอิทธิพล
ของสุนทรภู่มีทั้งการระบุชื่อและผลงานของสุนทรภู่ไว้ในงานของตนโดยตรง ส่วนใหญ่จะระบุ
ไว้ในส่วนต้นของเนื้อหา ต่อมาคือ การเลือกแต่งด้วยรูปแบบคำประพันธ์ชนิดเดียวกัน
การเลียนแบบแบบแผนฉันทลักษณ์ของกลอน ถ้อยคำ สำนวนความเปรียบและเนื้อความ

This article aims to study the influence of Sunthorn Phu on the
creation of Wat Koh books in the south. The study revealed that during B.E.
2470 - 2520 the authors in the south wrote books by imitating the Wat Koh
books of the central region which specially spread earlier to the south. 

Especially, they were influenced by the works of Sunthorn Phu from printing by
Wat Koh publisher. The influence of Sunthorn Phu can be seen from the
writers who specified the name and the work of Sunthorn Phu in their work
directly, and mostly at the beginning of the content. Later, there were the
selection to write with the same verse form, the imitation of prosodic pattern,
the imitation of the language of comparison and content.

Published
2017-04-24
How to Cite
จีนนุ่นพ. (2017). อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์หนังสือ วัดเกาะภาคใต้ ช่วงพ.ศ. 2470 - 2520 (The Infl uence of Sunthorn Phu on the Creation of Wat Koh Books in the South between B.E. 2470 - 2520). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 9(1), 127-148. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/596