นวัตกรรมในโคลงของสุนทรภู่ (The Innovation in Sunthon Phu’s Khlong)

  • ชลดา เรืองรักษ์ Suratthni Rajabhat University
Keywords: นวัตกรรม, นิราศสุพรรณ, รูปแบบโคลงสี่สุภาพของสุนทรภู่, เนื้อหาใหม่ใน โคลงนิราศของสุนทรภู่, Nirat Suphan, innovation, Sunthon Phu’s unique form of Khlong Si Suphap, the new content in Sunthon Phu’s Khlong Nirat

Abstract


สุนทรภู่สร้างนวัตกรรมด้านรูปแบบโคลงสี่สุภาพและนวัตกรรมด้านเนื้อหาของโคลงนิราศในนิราศสุพรรณ ในด้านรูปแบบ สุนทรภู่สร้างโคลงที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองขึ้น ได้แก่ เพิ่มข้อบังคับพิเศษซึ่งเป็นสัมผัสใน 3 แห่งและสัมผัสเสริมซึ่งเป็นสัมผัสข้ามวรรคในโคลงแต่ละบท ทำให้พบโคลง 30 แบบของสุนทรภู่ และโคลง 2 แบบที่สุนทรภู่ชอบแต่ง คือ โคลง “สพพพ” และ “พพพพ” นอกจากนี้ ยังพบว่าสุนทรภู่ได้แต่งโคลงกลบทเป็นจำนวนมากในนิราศเรื่องนี้ มีทั้งโคลงกลบทเดี่ยวและโคลงกลบทผสม 2 ชนิดในโคลงบทเดียวกัน ส่วนด้านเนื้อหา สุนทรภู่แต่งโคลงนิราศสุพรรณโดยเน้นเส้นทางและประสบการณ์ในการเดินทาง ทำให้โคลงนิราศของสุนทรภู่ต่างจากโคลงนิราศของกวีโบราณที่มักเน้นคร่ำครวญและความโศกกำสรดระหว่างพลัดพรากจากหญิงคนรัก

     This research article aims at studying the innovation in Sunthon Phu’s
Khlong. In Nirat Suphan, Sunthon Phu created his own unique form of Khlong Si Suphap as well as the new content of Klong Nirat. By adding more regulations to the general Khlong Si Suphap, Sunthon Phu made his khlong to have three internal rhymes at three special places in a same verse. In addition to these rhymes, he also eraborated on the intricacy of his khlong by supplying internal rhymes between two phrases in the same line. Thirty types of Sunthon Phu’s Khlong are found from studying the numbers of internal rhymes between the two phrases in the same line. Two types of Sunthon Phu’s favorite Khlong patterns are discovered. These patterns are the “vccc” and the “cccc” Khlong patterns. From this study, a numerous numbers of Khlong Konlabot in Nirat Suphan are additionally revealed including Sunthon Phu’s new kinds of single and complex Khlong Konlabot. Also, in terms of the content of Nirat Suphan, the emphasis on the poet’s route and what he experienced during his travel seems to make this text distinguish from earlier Khlong Nirats which tend to focus on the poet’s lamentation and their overwhelming sadness from the separation of their beloved ones.

Published
2014-11-26
How to Cite
เรืองรักษ์ช. (2014). นวัตกรรมในโคลงของสุนทรภู่ (The Innovation in Sunthon Phu’s Khlong). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 4(1), 29-58. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/65