มองสังคมผ่านภาษาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระยาชมพู (A View on the Society through Language from “Phrayachomphu”, the Southern Thai Literary Work)

ณัฐา วิพลชัย

Abstract


บท ความนี้เป็นการนำเสนอภาพสังคมท้องถิ่นภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระยา ชมพู ซึ่งจากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องนี้มีภาษาที่สะท้อนภาพสังคมความเป็นคนถิ่นใต้ ภาพสังคมนักปราชญ์ ภาพสังคมการค้า ภาพพลังศรัทธาความเชื่อในสังคม และภาพสังคมการปกครอง การมองสังคมผ่านภาษาจากวรรณกรรมเรื่องนี้ จึงเปรียบได้กับกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความนึกคิด ความเชื่อ และค่านิยมของกลุ่มชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับยุคสมัยจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากยุคปัจจุบัน
This article presented an image of local society of southern part which appeared in “Phrayachomphu”, the Southern Thai Literary Work. In this study, it was found that literary work had language which reflected an image of society of southern local humanity, an image of society of sages, an image of society of commerce, an image of power of faith and belief in society and an image of society of government. Looking at the society through language from this literary work can be compared with a mirror which reflected ways of life, concept, faith and social value which had a change of age respectively from one generation to another generation that was different from current age.


Keywords


พระยาชมพู; วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้; สภาพสังคม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2556 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)

ติดต่อ: สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [ISSN 1906-1048]
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์. 0-7791-3363 โทรสาร. 0-7791-3364 e-mail : jhs.sru@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย: ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ระบบของ Open Journal Systems