คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบ แจ๊สบลูส์

  • บัญชา อาษากิจ Suratthani Rajabhat University
Keywords: คอร์ดโทน, พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบแจ๊สบลูส์Chord Tone, Electric Guitar, Jazz Blues Style.

Abstract

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ การใช้คอร์ดโทนสำหรับการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบแจ๊สบลูส์  โดยเริ่มจากแนวทางการปฏิบัติคอร์ดโทนตามวงจรเสียงคู่ 4 ในคอร์ดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ คอร์ดดอมินันท์เซเว่น, คอร์ดไมเนอร์เซเว่น, คอร์ดไมเนอร์เซเว่นแฟล็ทไฟว์ และคอร์ดดิมินิชด์เซเว่น ตลอดจนการนำไปฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบการดำเนินคอร์ดในสังคีตลักษณ์แจ๊สบลูส์แบบเมเจอร์คีย์ รวมถึงเป็นการนำแนวทางการใช้คอร์ดโทนมาสร้างทำนองและบรรเลงในบทเพลง Bags Groove ประพันธ์โดย Milt Jackson’s ได้ สำหรับผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการใช้คอร์ดโทนจากบทความนี้จะส่งผลให้ผู้ฝึกเกิดทักษะในการบรรเลงผ่านคอร์ดแต่ละประเภทดังที่นำเสนอได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบรรเลงแบบด้นสดสำหรับบทเพลงอื่นๆ ที่มีรูปแบบสังคีตลักษณ์แจ๊สบลูส์แบบเมเจอร์คีย์ได้

คำสำคัญ : คอร์ดโทน, พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบแจ๊สบลูส์

 

Abstract

 

          This article has an objective to present the use of chords for practicing electric guitar in a Jazz Blues style. Starting from the practice of chord tone using by circle of fourth with all 4 categories, include Dominant seventh chord, Minor seventh chord, Minor seventh flat five chord and Diminished seventh chord. Applying to practice electric guitar in chord progression with Jazz Blues form in the major keys, including a guideline to use chord tone to building melody and giving an instrumental performance to practice a song of “Bags Groove” of Milt Jackson’s. The results of practice by using chord tone as presented in this article might develop each type of chord as mentioned above. Moreover, these methods of practice can be applied for other songs in the form belonging to the major key Jazz Blues style.

References

Capone, P. (2007). Exploring Jazz Guitar: An Introduction to Jazz Harmony, Technique and Improvisation. London : Schoott Music.

Den Euprasert. (2010). Jazz Structure. Rangsit Music Journal. 10(2), 32-33.

(In Thai)

Dziuba, M. (2003). The Big Book of Jazz Guitar Improvisation: Tools and Inspiration for Creative Soloing. LA. : Alfred.

Jarrett, S. & Day, H. (2008). Music Composition For Dummies. NJ : Wiley.

J. Lawn, R. & L. Hellmer, J. (1996). Jazz Theory and Practice. LA. : Alfred.

Milt Jackson. (2018). Bags Groove. [Online]. Retrieved form https://www.

tumblr.com/search/bags%20groove [2018, January 19].

Natcha Phancharoen. (2011) Dictionary of Music (4th ed). Bangkok: KateCarat Press. (In Thai)

Phillips, M. & Chappell, J. (2006). Guitar for Dummies. NJ : Wiley.

Saksri Vongdharadon. (2015). Jazz Theory II. Bangkok: Silpakorn University. (In Thai)

Samran Thongtan. (2008). Two Five One. Overdrive Guitar Magazine. 10(4), 124, 109. Bangkok : Prart Music Group. (In Thai)

Tumblr. (2018). Bags Groove. [Online]. Retrieved form https://www.tumblr.

com/search/bags%20groove [2018, January 19].

Weera Somboon. (2007) Music that Changed the Word (1st ed). Bangkok: Openbook. (In Thai)

White, M. (2012). The Practical Jazz Guitarist Essential Tools

for Soloing, Comping and Performing. Boston :

Berklee Press.

Wootichai Lertsatakit. (2014) Jazz Guitar Method : Jazz Blues Soloing I (1st ed). Bangkok: Silpakorn University. (In Thai)

Published
2019-08-16
How to Cite
อาษากิจบ. (2019). คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบ แจ๊สบลูส์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 247-272. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1014