สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ Suratthani Rajabhat University
Keywords: สถานการณ์และกระบวนการ, การค้าประเวณี Situation and process, prostitution

Abstract

        บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้าประเวณี รูปแบบและกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณีในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีที่ปรากฏในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้ทำเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ผลการวิจัยพบว่า

        1. ในปีพ.ศ.2556-2560 สถานบริการทางเพศบางประเภทหายไปจากพื้นที่คือสำนักค้าประเวณี (ช่องปิด), สถานบริการประเภทอาบอบนวด, ผับและคอกเทลเลาจ์ และการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงที่ยังคงมีอยู่ คือ ร้านคาราโอเกะ, ร้านนวดแผนโบราณ/สปา และร้านอาหาร/สวนอาหาร อีกทั้งยังเกิดรูปแบบการให้บริการทางเพศแบบใหม่ คือ หญิงไซด์ไลน์ (Sideline)

        2. รูปแบบการค้าประเวณีในพื้นที่มี 5 รูปแบบ คือ ซ่องเปิด, ร้านคาราโอเกะ, ร้านนวดแผนโบราณ/สปา และร้านอาหาร/สวนอาหารและหญิงไซด์ไลน์ (Sideline)

        3. กระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณีของหญิงขายบริการในพื้นที่มี 2 กระบวนการคือ 1. ผ่านการชักชวนจากคนใกล้ชิดที่กำลังทำ เคยทำหรือเป็นนายหน้าขายบริการทางเพศ 2. ผ่านช่องทางสื่อสารบนโลกออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) และเว็บไซต์ (Website)

 

คำสำคัญ  : สถานการณ์และกระบวนการ, การค้าประเวณี

 

Abstract

           

        This article aims to study the situation of prostitution. Patterns and processes into prostitution in Muang Surat Thani. To find solutions to the problem of prostitution in the area of Muang Surat Thani. This research was done by qualitative research, documenting and in-depth interview. In order to obtain data from the sample, the researcher used a random sampling method (Snowball Sampling).

        1. In the year 2556-2060, some sex services have disappeared from the area of prostitution (closed box), massage parlors, pubs and cocktail lounges. And there are still hidden sex sales, karaoke bars, traditional massage parlors / spas. And restaurant / food garden In addition, there is a new form of sexual services, namely, Sideline,

        2. There are 5 types of prostitution in the area: open bar, karaoke, traditional massage / spa. And Restaurant / Garden Restaurant and Sideline (Sideline)

        3. The process of entering into prostitution of a prostitute in two areas is: 1. Through the persuasion of the close people who are doing. 2. Through online communication channels such as Facebook, Line and Website.

References

MGR Online, (2007, February 1). Prostitution with a prostitute. [Online]. Retrieved form http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?News ID=9500000012484 [2017, August 24]. (In Thai)

Ministry of Labour, [n.d.]. Problem of human trafficking, [Online]. Retrieved form http://www.mol.go.th/content/human_trafficking [2017, October 2]. (In Thai)

Social Medicine Group Surat Thani Provincial Health Office, (2014), Summary of Sexual Resource Centers and Sexual Providers 2556. [n.p.]: Surat Thani Provincial Health Office. (In Thai)

Social Medicine Group Surat Thani Provincial Health Office, (2016), Summary Report of Sexual and Sexual Assault Service Centers, 2015. [n.p.]: Surat Thani Provincial Health Office. (In Thai)

Kittisak Jimsethprasert and Group. (2015). Modern Slavery: Inside the business of sex trade of GMS women entering into Thailand. n.p.: Association of Political Science Kasetsart University. (In Thai)

Clannish Project 1, Phathathewi Community Health Center. (2015). Number of providers and providers Classified by type of facility, 2014. [n.p.]: Clannish Project 1. (In Thai)

Natthaphon Yingkha. (2015). Announcement of the National Agenda for the Prevention of Suppression of Trafficking in Persons. [n.p.]: Office of the Secretary of the House of Representatives. [In thai]

Suphaphit Kuljitjulwong. [n.d.]. Communication line on smartphone creativity: application advantages and limitations. [Online]. Retrieved form https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/

executive_journal/oct_dec_13/pdf/aw05.pdf [2017, October 21]. (In Thai)

Center for Action against Trafficking. [n.d.]. Trafficking Situation in 8 South East Coast Provinces, Surat Thani Province. [Online]. Retrieved form http://www.nocht.m-society.go.th/operation-center/ provincial/southeast.php [2017, August 8]. (In Thai)

Office of the Secretary-General of the Commission for the Prevention and Suppression of Trafficking. (2016). Report on Thailand's Anti-Trafficking in Persons, 2015. [n.p.]: National Center for Action against Narcotic Drugs. (In thai)

Interviews

Ms. Kem (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at brothel, Muang district, Suratthani province. On 22 August 2015.

Ms. Oil (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at brothel, Muang district, Suratthani province. On 22 August 2015.

Ms. Chu (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Traditional Massage, Muang district, Suratthani province. On 22 August 2015.

Ms. Namwan (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Traditional Massage, Muang district, Suratthani province. On 22 August 2015.

Ms. Muk (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Karaoke, Muang district, Suratthani province. On 24 August 2015.

Ms. Nong (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Karaoke, Muang district, Suratthani province. On 24 August 2015.

Ms. Nun (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Karaoke, Muang district, Suratthani province. On 24 August 2015.

Ms. View (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Sideline, Muang district, Suratthani province. On 22 May 2015.

Ms. Soda (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at Sideline, Muang district, Suratthani province. On 30 May 2015.

Ms. Nan (Interview) Natdanai Payakpun (Interviewer). at restaurant, Muang district, Suratthani province. On 24 October 2015.

Published
2019-08-16
How to Cite
พยัฆพันธ์ณ. (2019). สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 103-136. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1015