การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui

  • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords: เกาะสมุย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครสมุย Abstract Koh Samui is an important tourist destination which has provided a significant income for Thailand eachKoh Samui, Special Local Authority, Samui Metropolitan

Abstract

บทคัดย่อ

 

เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ
การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกลับได้ส่งผลกระทบทั้งต่อการจัดบริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น จึงจำต้องมีการศึกษาสภาพปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหลายดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเกาะสมุยเป็นไปอย่างมีดุลยภาพและความยั่งยืน 

 

คำสำคัญ  : เกาะสมุย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครสมุย 

 

 


Abstract

           

            Koh Samui is an important tourist destination which has provided

a significant income for Thailand each year. However, a rapid growth in its economy and tourism and expansion of local community have affected the provision of public services, management of environment, and way of life of local people. Therefore, there needs to be a thorough study in the problems which have arisen from these impacts in order to find urgent solutions with an involvement of all stakeholders. The local authority, which consists of representatives of the local people, should be the main mechanism to tackle the problems effectively and appropriately in accordance with the island geography, customs, and the needs of its local people in order to facilitate its economic growth and development in a balanced and sustainable manner.

 

Keywords :  Koh Samui, Special Local Authority, Samui Metropolitan

 

References

Committee on Local Administration, National Assembly. (2559). The Reform of the Form of Local Administration of Tourist Cities. Bangkok: Secretariat of the Senate.

Sub-committee on Public Participation and Transfer of Power to Special Local Authorities, Committee on Local Administration, National Assembly. (2559). Summary Report on Problems of Koh Samui. Bangkok: Secretariat of the Senate.

Praipol Koomsub and others. (2551). Project on Developing Database of the Office of the National Economic and Social Development Council. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council.

Thongchai Wongchaisuwan and others. (2548). The Development of the Structure of Regional Administration. Bangkok: Office of the Public Sector Development Commission.

Somkit Lertpaithoon and others. (2546). A Study in Problems with Improving the Form of Administration and Development of Koh Samui. Bangkok: Department of Local Adminstration.

Published
2019-08-16
How to Cite
เลิศไพฑูรย์ศ. (2019). การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 1-56. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1016