การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน Cross-Cultural Communication through the Translation of Compound Nouns from English to Thai in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

  • อาจารย์อัจฉรา กวงไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Keywords: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กลวิธีการแปล คำนามประสมcross-cultural communication, translation strategy, compound noun

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารคำนามประสมข้ามภาษาผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นคำนามประสมและ

 


1อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

 

 

 

คู่แปลที่ปรากฏในนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” แต่งโดย J. K. Rowling และในฉบับแปลภาษาไทย เรื่อง “แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน” แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล ผลการวิจัยพบว่า พบคำนามประสมภาษาอังกฤษจำนวน 1,540 คำที่ปรากฏในนวนิยายภาษาอังกฤษ ซึ่งในการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ปรากฏในนวนิยายฉบับแปลนั้น พบประเภทของภาษาแปลที่ผู้แปลใช้ในการแปลคำนามประสมภาษาอังกฤษจำนวน 8 ประเภทด้วยกัน ซึ่งประเภทของภาษาแปลที่ผู้แปลใช้มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) นามวลี ร้อยละ 47.01 2) คำนามประสม ร้อยละ 37.66 และ 3) ประโยค ร้อยละ 6.36 ตามลำดับ ส่วนกลวิธีการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้น พบว่าผู้แปลใช้กลวิธีการแปลจำนวน 20 กลวิธี ซึ่งกลวิธีการแปลที่ผู้แปลใช้มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) การแปลโดยการสร้างคำประสมใหม่ในภาษาไทยโดยแปลคำในภาษาต้นฉบับแบบตรงตัว ร้อยละ 20.58 2) การแปลโดยการแทนที่ด้วยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ร้อยละ 18.05 และ 3) การแปลโดยการใช้คำซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในภาษาไทย ร้อยละ 13.38 ตามลำดับ

 

คำสำคัญ : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กลวิธีการแปล คำนามประสม

 

Abstract

This research study aims at studying cross-language communication strategies of compound nouns through the translation of English to Thai. Data are drawn from a pair (English-Thai) of the novel “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”. English novel was written by J.K. Rowling and Thai novel was translated by Waleeporn Wangsuekul. The results show that there are 1,540 English compound nouns appearing in the novel. There are 8 types of target language used in translating the English compound nouns. Three main types of target language used mostly are: 1) noun phrases by 47.01 percent 2) compound nouns by 37.66 percent and 3) sentences by 6.36 percent, respectively. There are 20 translation strategies used in translating the English compound nouns. Three main translation strategies used mostly are: 1) Translation by building new compound words of the target language by literally translation by 20.58 percent 2) Translation by replacing compound nouns with phrases or sentences of the cultural target language by 18.05 percent and 3) Translation by using substitutes of the cultural target language by 13.38 percent, respectively.

 

Keyword : cross-cultural communication, translation strategy,

                compound noun

References

Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York : Routledge.

Barnwell, K. (1980). Introduction to Semantics and Translation. England : Summer Institute of Linguistics.

Beekman, J. & Callow, J. (1974). Translating the Word of God. Michigan : Zondervan.

Boonterm, B. (2008). A Study of Interjection Translation in Harry Potter and the Order of the Phoenix and Harry Potter and the Half-Blood Prince. (Master’s Thesis, Mahidol University). (In Thai)

Pinmanee, S. (2006). Advanced Translation (3rd ed.). Bangkok : Chulalongkorn University Press. (In Thai)

Prasitrattasin, A. (2004). The Revolution of Word Borrowing and Terminology

in Thai Society. Journal of Arts, 33(1), 207-209. (In Thai)

Rowling, J. K. (1999). Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. United States : Scholastic, Inc.

Rowling, J. K. (2007). Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. translated from Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. translated by Waleeporn Wangsuekul. Bangkok : Nanmeebooks Publications. (In Thai)

Royal Institute. (2003). Royal Institute Dictionary B.E. 2542. Bangkok :

Nanmeebooks. (In Thai)

Saibua, S. (2007). Principles of Translation (8th ed.). Bangkok : Thammasat

University Press. (In Thai)

Singnoi, U. (2005). Compound Nouns: Science and Art for Thai Word

formation. Bangkok : Chulalongkorn University Press. (In Thai)

Singnoi, U. (2006). Eating Terms: What the Category Reveals about the Thai

Mind. MANUSYA: Journal of Humanities, 9(1), 82-109.

Thappang, A. (2013). The Communication of Compound Nouns through

the Translation of English to Thai. (Master’s Thesis, Naresuan

University). (In Thai)

Upakit Silasarn, Phraya. (1996). Principles of Thai: Orthography

Morphology Syntax. Bangkok : Thai Wattana Panich. (In Thai)

Published
2019-08-16
How to Cite
กวงไหมอ. (2019). การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน Cross-Cultural Communication through the Translation of Compound Nouns from English to Thai in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 79-102. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1018