ส่วนหลัง

  • ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ Suratthani Rajabhat University

Abstract

-
Published
2019-08-16
How to Cite
กาลวิบูลย์ผ. (2019). ส่วนหลัง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), 289-307. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1024