ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้ Problems of Chinese teaching - learning in the public schools, Secondary level, at the southern region.

Authors

  • พิชัย แก้วบุตร

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้ โดยเก็บข้อมูลจากการจัดประชุมครูผู้สอนภาษาจีนภูมิภาคภาคใต้และการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 โรงเรียน รวม 8 จังหวัดในภูมิภาคภาคใต้

            ผลวิจัยพบว่า ปัญหาหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้ในภาพรวม ได้แก่ 1) เรื่องจำนวนคาบเรียน 2) ครูผู้สอน 3) แบบเรียน และ 4) การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาและแก้ไขเรื่อยมา นอกจากนี้ พบว่า ปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ         การพัฒนาภาษาจีนในภูมิภาคภาคใต้ประกอบด้วย 1) ปัญหาเชิงนโยบายจากต้นสังกัด

 

 

 

1 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ติดต่อได้ที่: shi_yu16@hotmail.com

1 Lecturer, Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, e-mail: shi_yu16@hotmail.com

2) ปัญหาในมิติต่าง ๆ ของครูผู้สอนภาษาจีน 3) ปัญหาด้านความร่วมมือและการสนับสนุนขององค์กรต่าง ๆ และ 4) ปัญหาด้านหลักสูตรภาษาจีนสำหรับสถานศึกษาระดับภูมิภาคซึ่งปัญหาสุดท้ายนี้เป็นปัญหาที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขในระดับเร่งด่วน

 

คำสำคัญ  : ปัญหา การเรียนการสอน ภาษาจีน โรงเรียนสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้

 

Abstract

            The purpose of this research is to study the management of Chinese teaching – learning problems of the public schools, secondary level, of the southern region in Thailand. The meeting was held to gather data from Chinese teachers and interview to get all deep details from ten sample schools in eight provinces.

            The research revealed that the main problems of Chinese teaching – learning management of the public schools, secondary level, of the southern region at the whole picture are 1) number of learning period 2) teachers 3) textbooks and 4) measurement and evaluation. These four factors are the long period problems that are solved and developed continuously. Besides that, other problems that affected to the Chinese development in the southern region consisted of 1) policy problems from the central agency 2) problems of Chinese teachers in all aspects  3) problems of the cooperation and support from various organizations and  4) problems of the school curriculum for the southern regional area, the last problem should be solved urgently.

 

Keyword :  Problem  Teaching – learning   Chinese   Public schools   Southern region

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

แก้วบุตร พ. . (2021). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้ Problems of Chinese teaching - learning in the public schools, Secondary level, at the southern region . วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), 58–83. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1144