ผลกระทบของ CPTTP ต่อการเข้าถึงยาในประเทศไทย ในมุมมองทรัพย์สินทางปัญญา The impact of CPTTP on accessing medicine in Thailand on Intellectual Property perspective

Authors

  • ณัฐกฤตา ลีลาประเทือ ลีลาประเทือง

Abstract

บทคัดย่อ

 

          ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก the Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-pacific Partnership (CPTPP) เป็นความตกลงที่กำลังเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างให้ความสนใจซึ่งรวมถึงประเทศไทย โดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยผลดีที่ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะได้รับนั้นคือจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มความสามารถด้านการส่งออก ด้านการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน การแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงใน CPTPP ก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นกัน เพราะมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากเกินไปและบังคับให้ประเทศไทยต้องเปิดตลาดหรือเสรี ซึ่งนักลงทุนในไทยอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ความตกลง CPTPP ยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมในอนุสัญญายูปอฟ 1991 และที่สำคัญคือผลกระทบต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่อการเข้าถึงยาของประเทศไทย โดยบทความนี้มุ่งจะศึกษาถึงผลกระทบของความตกลง CPTPP ต่อการเข้าถึงยาในประเทศไทยในแง่มุมของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

คำสำคัญ CPTPP, ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

Abstract

 

The Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-pacific Partnership (CPTPP) is becoming an interesting issue among countries including Thailand. At present, Thailand is in the process of studying the benefits and the drawbacks of this agreement to decide whether Thailand should or should not join this agreement. It can be seen that there are both advantages and disadvantages. The obvious advantages that Thailand will receive are the growth of trade opportunities, the growth of export and investment capabilities, and the growth of competition efficiency. However, CPTPP also create the negative impacts on Thailand in many aspects. For instance, in the aspect of investment, CPTPP allows foreign investors to compete with Thai investors freely while in fact Thai investors may not have sufficient capacity to compete with foreign investors. In the aspect of agricultural industry, Thailand must participate the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV1991) causing Thailand to amend the domestic law. The significant aspect that CPTPP also impact on is intellectual property aspect, especially drug patent. Thus, this article aims to analyze the impact of CPTTP on accessing medicine in Thailand on Intellectual Property perspective.

 

Keywords: CPTTP, impact on accessing medicine, intellectual property law

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

ลีลาประเทือง ณ. ล. (2021). ผลกระทบของ CPTTP ต่อการเข้าถึงยาในประเทศไทย ในมุมมองทรัพย์สินทางปัญญา The impact of CPTTP on accessing medicine in Thailand on Intellectual Property perspective. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), 172–189. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1146