การสร้างสรรค์ของชาลี ปาร์คเกอร์: กรณีศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche Charile Parker’s Creation: The Case of Red Cross and Moose the Mooche

Authors

  • เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

Abstract

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche ประพันธ์โดย ชาร์ลี ปาร์คเกอร์ นักดนตรีคนสำคัญของดนตรีบีบ็อพ การสร้างสรรค์แนวทำนองและการดำเนินคอร์ด ทั้งสองบทเพลงอยู่ในบริบทดนตรีบีบ็อพ อีกทั้งมีการคอนทราแฟคท์ มาจากบทเพลง I’ve Got Rhythm ประพันธ์โดย จอร์จ เกิร์ชวิน ซึ่งมีการดำเนินคอร์ดประเภทริทึมเชนจ์

ผลจากการศึกษาพบว่า การสร้างสรรค์ด้านแนวทำนองบทเพลง Red Cross มีการใช้แนวคิดการซ้ำ    โมทีฟ ซ้ำลักษณะจังหวะ และแนวทำนองมีการเคลื่อนที่แบบสมมาตร ส่วนบทเพลง Moose the Mooche มีการใช้โน้ตครึ่งเสียง ผ่านไปยังโน้ตเป้าหมาย และล้อมรอบโน้ตเป้าหมาย ผสมผสานด้วยลักษณะจังหวะขัด ด้านการดำเนินคอร์ด ท่อน A บทเพลง Red Cross มีการเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย และการดำเนินคอร์ดท่อน B บทเพลง Moose the Mooche ได้แทรกมิติการดำเนินคอร์ด ii-V เข้าไปผสมผสานกับการเคลื่อนที่วงจรคู่ห้า

การสร้างสรรค์ของชาร์ลี ปาร์คเกอร์ในบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ 3 ประการ คือ ประเด็นด้านคอนทราแฟคท์ ประเด็นด้านแนวทำนอง และประเด็นด้านการดำเนินคอร์ด ประเด็นการสร้างสรรค์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อชาร์ลี ปาร์คเกอร์และส่งอิทธิพลถึงดนตรีบีบ็อพด้วยเช่นกัน

 

คำสำคัญ: ดนตรีบีบ็อพ ชาร์ลี ปาร์คเกอร์ ริทึมเชนจ์

 

 

Abstract

 This article intends to study Melodic Line and Chord Progression present in Red Cross and Moose the Mooche, both of which are composed by one of the most prominent Bebop musicians, Charlie Parker. Their contexts are Bebop. Similarly, both have been employed a Contrafact used in George Gershwin’s I’ve Got Rhythm, whose Chord Progression is Rhythm Changes.

It has been found the Red Cross’s Melodic Line has employed the concepts of Motif Repetition, Rhythmic Repetition and Symmetrical, while Moose the Mooche Chromatic, Target Notes, Enclosure and Syncopation. In terms of Chord Progression, there are a few of movements in Red Cross’s measure A, while there is a vivid interplay between the ii-V Chord Progression and the Circle of Fifths in Moose the Mooche’s B measure.

Contrafact, Melodic Line and Chord Progression are the important concepts found in Parker’s pieces, which are Red Cross and Moose the Mooche in this case. Those concepts hugely influenced Parker and his role in Bebop musical scene.

         

KEYWORDS: Bebop Charlie Parker Rhythm Changes

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

สังข์วิจิตร เ. . (2021). การสร้างสรรค์ของชาลี ปาร์คเกอร์: กรณีศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche Charile Parker’s Creation: The Case of Red Cross and Moose the Mooche. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), 135–152. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1147