การสำรวจสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านแหลมนาวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

Authors

  • วิทวัส ขุนหนู

Abstract

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่บ้านแหลมนาว เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 18 คน และใช้วิธี SWOT Analysis ในการสำรวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า บ้านแหลมนาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ มีปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีโอกาสได้รับการพัฒนาพื้นที่เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวทางการพัฒนา คือ กำหนดพื้นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านให้ชัดเจน พัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านและยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน

 

คำสำคัญ : สภาพแวดล้อมชุมชน, บ้านแหลมนาว, การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

Abstracts

          The aim of this article was to environmental survey and determine development guidelines of Ban laemnow, TambonNakha, Amphoe Suk Samran, Ranong Province. Data was collected using documentary research, non – participants research and focus group, there were 18 participants in the focus group. Techniques of environmental analysis are SWOT Analysis. The result showed that diverse and abundant resources at Ban Leamnow. There is problems with arable land and housing. There is an opportunity to receive development because of being Southern Economic Corridor area, however, lack of continuous support from government agencies. Development guidelines are clearly determine the livelihood areas and residences of the villagers, solar cell system development, develop the area into community base tourism for create additional income for the villagers and conserve resources in the area to be sustainable.

 

Keyword : Community environment, Ban Laemnow, Sustainable area

              development.

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

ขุนหนู ว. (2021). การสำรวจสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านแหลมนาวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), 33–57. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1151