การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina platensis in Palm Oil Mill Effluent)

Authors

  • เจนต์ แก้วเกื้อ Suratthni Rajabhat University
  • ชลินดา อริยเดช Suratthni Rajabhat University

Keywords:

น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, สาหร่าย Spirulina platensis, Palm Oil Mill Effluent (POME), Spirulina platensis

Abstract

การทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยคัดเลือกความเข้มข้นของน้ำทิ้งที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการจากระดับความ เข้มข้นร้อยละ 20, 40, 60, 80 และร้อยละ 100 พบว่าระดับความเข้มข้นร้อยละ 100 สามารถลดค่าบีโอดี (BOD5) และซีโอดี (COD) ได้สูงสุดร้อยละ 37.78 และร้อยละ 68.79 ตามลำดับ โดยสาหร่ายมีความหนาแน่น 163.20?102 เซลล์/มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด ด่าง จะเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยที่ความเข้นข้นของน้ำทิ้งร้อยละ 100 จะมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดระหว่าง 9.40 - 9.71

จากผลการทดลองยืนยันผลในสภาพกลางแจ้งจำนวน 21 วันพบว่าสาหร่าย Spirulina platensis สามารถทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นโดยสามารถลดค่าบีโอดี (BOD5) ออร์โธฟอสเฟต (PO4-P) ซีโอดี (COD) ไนเตรต -ไนโตรเจน (NO3-N) ได้ร้อยละ 49.79, 93.28, 65.48 และร้อยละ 88.84 ตามลำดับ โดยค่าไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2-N) มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 140.53 เพราะสาหร่ายไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ และสาหร่ายสไปรูไลนามีความหนาแน่นสูงสุด 372.75 ? 102 เซลล์/มิลลิลิตรโดยค่าซีโอดี (COD) ออร์โธฟอสเฟต (PO4-P) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มีแนวโน้มแปรผันตามกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคือค่าความเป็นกรด ด่าง

สรุปได้ว่าน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสามารถใช้เพาะเลี้ยง สาหร่าย Spirulina platensis ได้ทุกระดับความเข้มข้นโดยที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 100 สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งได้ดีกว่าความเข้มข้นอื่นๆ

The culture of  Spirulina  platensis  in final waste water palm oil  mill effluent was selected in appropriate concentration the waste water dilute into 20, 40, 60, 80 and 100 percent in laboratory condition. The waste water 100 percent highest reduced the biological oxygen demand (BOD5) and the chemical oxygen demand (COD) were 37.78 and 68.75 percent, respectively. The Spirulina platensis maximum growth  and cell productivity were 163.20 ?102 cell/ml.  The acid-base value direct variation with growth of algae. The acid-base value of waste water  100 percent interval changed 9.40 – 9.71

The resulted experiment confirmed cultivation Spirulina platensis  in palm oil mill effuent in field condition on 21 days showed that the waste water quality was better than before experiment. The chemical oxygen demand (COD), the biological oxygen demand (BOD5), ortho-phosphate (PO4-P), nitrate-nitrogen (NO3-N) of waste water were reduced by 65.48, 49.79, 93.28 and 88.84 percent. But the nitrite-nitrogen was increased 140.53 percent. The maximum growth of  algae and cell productivity were 372.75 ?102 cell/ml. The chemical oxygen demand (COD), the biological oxygen demand (BOD5), ortho-phosphate (PO4-P) and nitrate-nitrogen (NO3-N) were directed the variation in statistic on significance 95 percent. The acid-base value was a factor for growth of algae.

The Spirulina platensis can be growth in every concentration of final waste water of palm oil mill effluent. The experiment showed that the water quality of 100 percent  waste water was better than the others.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

แก้วเกื้อ เ., & อริยเดช ช. (2022). การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina platensis in Palm Oil Mill Effluent). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), 59–72. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/12