ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (Some observations on the Organic Act on Political Parties, B.E. 2560 (2017))

พัฒนะ เรือนใจดี

Abstract


พรรคการเมือง ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในประเทศที่มีรูปแบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ถือได้ว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นสถาบันทางการเมือง ที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นพาหนะ ในการทำหน้าที่ขับเคลื่อน วิถีทางการเมือง
ของประเทศ นอกจากนั้นพรรคการเมืองยังทำหน้าที่ สำคัญในการเปลี่ยนตำแหน่ง
ในการเข้ามาบริหารประเทศอย่างสันติ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นต้องการที่จะ
ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยง่าย
หากกฎหมายรัฐธรรมนูญดีก็จะทำให้กฎหมายพรรคการเมืองดี แต่กฎหมาย
พรรคการเมืองปัจจุบันมีบทบัญญัติว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองมากซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ
ระบบรัฐสภา เพราะการเมืองระบบรัฐสภาเป็นระบบการเมืองที่ให้ความสำคัญ

กับพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองเป็นหัวใจของระบบรัฐสภา หากพบว่ามี
บทบัญญัติที่ให้ยุบพรรคการเมืองมาก ๆ นั่นคือ ระบบที่ทำลายพรรคการเมืองทำลาย
ระบบรัฐสภา
ดังนั้น จึงต้องมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะต้องปรับปรุงในมาตราที่ไม่
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
มาตรา 85, มาตรา 85 ประกอบ มาตรา 33 (1), มาตรา 85 ประกอบ มาตรา 33 (2),
มาตรา 85 (4), มาตรา 85 (5), มาตรา 85 (6), มาตรา 85 (7), มาตรา 86 (1), มาตรา
86 (2), มาตรา 20 วรรค 2, มาตรา 28, มาตรา 30, มาตรา 36, มาตรา 44, มาตรา
45, มาตรา 46, มาตรา 66, มาตรา 68, มาตรา 86 (4) ประกอบ หมวด 5 ว่าด้วย
การควบรวมพรรคการเมือง
จึงเป็นข้อสังเกตที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
รัฐสภาต่อไป

Political parties are considered a crucial role in countries
adopting the democratic system and a political institution becoming
extremely important as a vehicle driving countries’ political way. In
addition, the parties also perform a duty in changing administrative
positions peacefully. The spirit of the law aims to facilitate the
establishment of political parties.

In case of great constitutional law, it makes a great political
party. However, the current political parties law contains provisions on
the dissolution of political party affecting the parliamentary system
negatively because the system gives priority to a political party and a
political party is the backbone of the system. If it is found the
provisions of party dissolution are plentiful, it damages the political
system and parliamentary system.
Therefore, it requires some observations on the Organic Act on
Political Parties, B.E. 2560 (2017) to amend sections being inconsistent
with the aforementioned principles. The Organic Act on Political Parties,
B.E. 2560 (2017), Section 85, Section 85 appurtenant to Section 33 (1),
Section 85 appurtenant to Section 33 (2), Section 85 (4), Section 85 (5),
Section 85 (6), Section 85 (7), Section 86 (1), Section 86 (2), Section 20
Paragraph 2, Section 28, Section 30, Section 36, Section 44, Section 45,
Section 46, Section 66, Section 68, Section 86 (4) appurtenant to
Chapter 5 on the Political Parties Merge.
Accordingly, it is noted that an amendment of the Organic Act
on Political Parties, B.E. 2560 (2017) required in accordance with the
parliamentary system.


Keywords


พรรคการเมือง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง, ระบบรัฐสภา,Political Party, Organic Act on Political Parties, Parliamentary System

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com