About the Journal

Focus and Scope

นโยบายการจัดพิมพ์

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่     ปีละ 2 ฉบับ              

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

จำนวนพิมพ์   ฉบับละ 1,000 เล่ม

 

พิมพ์ที่   บริษัท เอ็นโฟร์โปรพริ้น จำกัด

760 ถนนเทศบำรุง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 0-2581-3700 โทรสาร 0-2978-0951

อีเมล: sales@n4proprint.com

 

 


Peer Review Process

ต้นฉบับทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบทางวิชาการโดย Peer Review อย่างน้อย 2 ท่าน

Publication Frequency

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

Open Access Policy

วารสารนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาของตนได้ทันทีโดยใช้หลักการที่ทำให้การวิจัยมีอิสระต่อสาธารณชนโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกมากขึ้น

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

Sponsors

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษา         อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                   คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Sources of Support

Journal History

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

           วารสารวิชาการฉบับนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้รวมทั้งในประเทศไทย