รูปแบบการค้าประเวณีในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีPatterns of Prostitution in Mueang Surat Thani District

ณัฐดนัย พยัฆพันธ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการค้าประเวณีที่ปรากฎในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ถึงรูปแบบการค้าประเวณีทั้งทางตรงและแอบแฝงในสถานบริการประเภทต่าง ๆ และศึกษาถึงเงื่อนไขในการติดต่อ ซื้อ - ขาย การค้าประเวณีระหว่างผู้ซื้อกับหญิงขายบริการทางเพศ

        จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบการค้าประเวณี 2 รูปแบบ คือ 1. การค้าประเวณีโดยตรง 2. การค้าประเวณีแอบแฝง แบ่งออกเป็น 5 แหล่ง ได้แก่ 1) ซ่องเปิด พบว่ามีการให้บริการในสถานที่ที่เป็นบ้านหรือโรงแรมที่หญิงขายบริการเช่าไว้         2) ร้านนวดแผนไทย เปิดเป็นร้านนวดแผนไทยแต่มีการขายบริการทางเพศแฝง      อยู่ภายในร้าน 3) ร้านคาราโอเกะ แฝงการขายบริการทางเพศโดยใช้ร้านคาราโอเกะบังหน้า 4) ไซด์ไลน์ (Side line) หญิงขายบริการที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) เป็นเครื่องมือ    ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และ 5) ร้านอาหาร/สวนอาหาร หญิงขายบริการจะอยู่ในบทบาทของพนักงานร้านอาหารนั้น ๆ มักพบในบทบาทของพนักงานต้อนรับและดูแลลูกค้าหรือพนักงานบริการอาหาร (เสิร์ฟ)

        แม้ว่าในปัจจุบัน การค้าประเวณีจะเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐและสังคม แต่อาชีพนี้ก็แฝงรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยมานาน แนวคิดกำจัด      การค้าประเวณีให้หมดไปจากสังคมโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจึงยาก                ที่จะสัมฤทธิผล ผู้เขียนจึงเสนอให้อาชีพการค้าประเวณีเป็นอาชีพที่ถูกรับรองโดยรัฐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล สวัสดิภาพของหญิงผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการ และควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มข้น เพื่อมิให้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้ามาอยู่ในวงจรการค้าประเวณี

 

        This article aims to present formats of prostitution  occurred in Mueang Suratthani District directly and indirectly in various types of entertainment spots  as well as to study on conditions of contacting and prostitution made by and between customers and  prostitutes.

            The results revealed that there were 2 formats of prostitution including: 1) direct prostitution; and 2) hidden prostitution occurred in 5 places including: 1) Open brothels – it was found that some services of prostitution were provided in houses or hotels rented by prostitutes; 2) Thai massage shops – These massage shops were opened as Thai traditional massage shops but they were hidden with prostitution; 3) Karaoke bar – Some karaoke bars were hidden with prostitution; 4) Sideline – They were prostitutes using Line application as the tool for communicating with customers; and 5) Restaurants – Most prostitutes worked as receptionists or waitresses in this kind of restaurants.

            Although prostitution is currently considered as a kind of occupation that is accepted by Thai government and society, this occupation has been rooted in Thai history for long period. As a result, the concept on eliminating prostitution from Thai society by using laws as the toll may be difficult to be achieved. Consequently, the author would like to propose personal idea that this occupation should be certified by the government for benefits of supervision as well as safety of both customers and prostitutes. In addition, there should be additional measures on intensive inspection and control in order to protect women below 18 years old from the circle of prostitution. 

 


Keywords


รูปแบบ, การค้าประเวณี, อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี Patterns, Prostitution, Mueang Suratthani District

Full Text:

PDF PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com