ผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาและกฎหมายสหรัฐอเมริกา

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Abstract


บทความฉบับนี้ประสงค์ที่จะทำการศึกษาบทบัญญัติของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาในหลายมลรัฐ ผ่านกลไกการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬา อีกทั้งยังมุ่งทำการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดหน้าที่ของผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพนักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาสมัครเล่นตามวิสัยของผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬา พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ อันเกี่ยวกับความประมาทและทุรเวชปฏิบัติของผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาที่อาจเกิดขึ้นได้

บทความฉบับนี้ยังนำเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสาระสำคัญของบทบัญญัติล่าสุดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกใบอนุญาตผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาอาชีพ พร้อมกับทบทวนสาระสำคัญของกฎหมายระดับมลรัฐในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบัญญัติเหล่านี้เองได้วางหลักเกณฑ์กำหนดวิธีการและกลไกเพื่อกำกับคุณภาพของการดูแลสุขภาพนักกีฬาและสร้างมาตรฐานวิชาชีพผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬา

ผลการศึกษาในครั้งนี้ควรนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าประเทศไทยน่าจะพัฒนาเกณฑ์เฉพาะสำหรับสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาได้ในอนาคต โดยจะกำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาที่ไม่เพียงแค่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อันใช้ทักษะในการดูแลสุขภาพนักกีฬาที่หลากหลายเท่านั้น หากแต่เกณฑ์เฉพาะดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการดูแลสุขภาพนักกีฬาที่เหมาะสมในอนาคต  อีกด้วย

 

This article aims to review the current legal provisions in U.S. where several States have adopted regulations governing licensure of athletic trainers designed to ensure that athletic training is performed in compliance with their State laws. It also aims to provide an analysis of the applicable laws in U.S. States, underlying duties of care intertwined with athletic training and addresses significant concerns of medical negligence and malpractice.

Italso provides an update to the requirements for licensure of athletic trainers in U.S. States. It reviews the latest developments in the U.S. State laws to address specific methods and mechanisms identified on enhancing the quality of athletic health care and to advance the athletic training profession.

The conclusion of which is to assist in developing a legal framework for athletic training practices in Thailand. It is recommended that key aspects of a licensed multi-skilled health care professional who practices in the field of sports health care should be used to standardize the practice of athletic training in the future.


Keywords


ผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬา,การออกใบอนุญาต,กฎหมายกีฬา,กฎหมายสหรัฐอเมริกาAthletic Trainer,Licensure,Sports Law, U.S. Law

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com