ข้อยกเว้นของการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีข้อมูล ส่วนบุคคลzThe exemption to the information disclosure principle of The Official Information Act B.E. 2540 : A Study of Personal Information)

Authors

  • คณาธิป ทองรวีวงศ์

Keywords:

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ, ข้อมูลส่วนบุคคล, พระราช บัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล, Official Information Act, Personal Data, Data Protection Act.

Abstract

แม้ว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด
ให้การเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักสำคัญ แต่ก็ได้กำหนด
ข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลไว้หลายประการ โดยในบทความนี้จะมุ่งศึกษา
ข้อยกเว้นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันปรากฎอยู่ใน มาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว การกำหนดข้อยกเว้นนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา โดยในปัจจุบันทั้งไทยและสหรัฐอเมริกาต่างก็ไม่มีกฎหมายกลาง
ที่มีผลเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตามประเด็น
ปัญหาที่สำคัญก็คือ เมื่อร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้ว
กฎหมายไทยจะแตกต่างกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา แต่จะไปมีลักษณะคล้ายคลึง
กับกฎหมายสหราชอาณาจักรซึ่งมีพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ
เฉพาะ บทความนี้จึงทำการศึกษาข้อยกเว้นมาตรา 15 ของไทย เฉพาะในส่วน
มาตรา 15 (5) และ 15 (6) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ผลการ

วิเคราะห์นำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการให้สอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อไป

Although the Official Information Act B.E. 2540 affirms the
right to access official information as its main principle, this Act
stipulates several exception including the protection of personal
data in Section 15. Comparing to the US’s law, both Thai and U.S.
have no specific laws for protecting personal data in a general level.
In addition, the exception in Section 15 is similar to the exception in
the U.S. Freedom of Information Act. However, the personal data
protection draft bill which has been approved and proposed by
the cabinet in January 2015 is currently being considered. After this
law comes into force, Thai law relating to personal data would be
similar to the UK which has data protection Act as specific law for
protecting personal data. This article aims at studying exceptions
in Section 15 of the Official Information Act especially Section 15
(5) and 15 (6) with regards to the protection of personal data by
comparing such sections to the U.S. and U.K. related laws. The
results of analysis leads to the proposal to amend the Official
Information Act B.E. 2540 to harmonize with the data protection
Act.

Author Biography

คณาธิป ทองรวีวงศ์

Law SRU

Downloads

Published

2018-03-09