บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” (JUSTICE)

  • สิทธิกร ศักดิ์แสง
Keywords: ความยุติธรรม, JUSTICE

Abstract

หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” (JUSTICE)2 เขียนโดย ไมเคิล เจ.
แซนเดล (Michael J. Sandel) แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล หนังสือเล่มนี้
เขียนขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายปรัชญาและวิวาทะ “ว่าด้วยความยุติธรรม
ในทุกมิติ” ผ่านตัวอย่างร่วมสมัยในชีวิติจริงของตัวผู้เขียนเองและตัวผู้แปล

Author Biography

สิทธิกร ศักดิ์แสง
Law SRU
Published
2018-03-09