วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal,SRU)

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

      เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

การพิจารณาคุณภาพ 

          บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน / บทความ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เป็นบทความในกลุ่มนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สังคมท้องถิ่นและศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  2. บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ (ถ้าได้รับการตอบรับที่จะให้ลง) หรือเสนอการตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
  3. ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. เนื้อหาบทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสาร เป็นความคิดของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
  5. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์
  6. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนจากกองบรรณาธิการ
  7. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น จะพิจารณารับต้นฉบับของสมาชิกที่ส่งมาลงตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ     ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

                    ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

บรรณาธิการ       

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


Vol 1, No 2 (2017): วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม


วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560