วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal)

             วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นผู้แต่ง: ราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเป็นเป็นอาจารย์นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเผยแพร่ผลงานพนักงานพนักงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมท้องถิ่นคุณภาพบัณฑิตวุฒิการศึกษาเป็นวุฒิหัวเรื่อง: การ  มี กำหนดออกปีคุณละ 2 ฉบับ คือมกราคม - มิถุนายนและกรกฎาคม - ธันวาคม  บทความที่ ได้รับการตีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวารสารวิชาการและผ่านการกำหนดสัดส่วนจากสาขาวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์


Journal Homepage Image

เจ้าของ  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษา                   

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

บรรณาธิการ       อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

 

รองบรรณาธิการ  อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

กองบรรณาธิการ        

ดร.วิจิตรา วิเชียรชม                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช            มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค                     มหาวิทยาลัยทักษิณ    

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริยา ล้ำเลิศ                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร     มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัคคกร ไชยพงษ์           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์สมชาย บุญคงมาก                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   

กองบรรณาธิการสำนักงาน  นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป   หัวหน้าสำนักงานกองบรรณาธิการ

 

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่   ปีละ 2 ฉบับ              

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

จำนวนพิมพ์   ฉบับละ 1,000 เล่ม

 

พิมพ์ที่  บริษัท เอ็นโฟร์โปรพริ้น จำกัด

760 ถนนเทศบำรุง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 0-2581-3700 โทรสาร 0-2978-0951

อีเมล: sales@n4proprint.com


Vol 2, No 2 (2018): วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


Cover Page