วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

เป็นศูนย์รวมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนักวิชาการภายนอก ตลอดถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ สรรค์สร้างเป็นบทความในแง่ของกฎหมายและศาสตร์แห่งสังคม นำมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไป