วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal,SRU)

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

         วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา


Journal Homepage Image

การพิจารณาคุณภาพ 
  1. เป็นบทความในกลุ่มกฎหมายและสังคมที่เกี่ยวกับกฎหมายสังคมท้องถิ่นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บทความที่ส่งมาต้องไม่ตีพิมพ์ในวารสารรายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ก่อนหน้า
  3. ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. คำศัพท์หรือคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนบันทึกความคิดเห็นของผู้เขียน / กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
  5. ต้องมีการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้สอบคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน
  6. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนจากกองบรรณาธิการ
  7. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นจะพิจารณาจากต้นฉบับของประเทศสมาชิกที่ส่งมาลงพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

                   ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

บรรณาธิการ       

อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย


Vol 2, No 1 (2017)

Table of Contents

บทความวิชาการ /บทความวิจัย

พัฒนะ เรือนใจดี, มารุตพงศ์ มาสิงห์
1-22
สิทธิกร ศักดิ์แสง
23-44
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
45-69
พรรณรัตน์ โสธรประภากร
70-93
ประสิทธิ์ พันธวงษ์, บุญรัตน์ ครุฑคง
94-112
วิชัย โถสุวรรณจินดา
113-138
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, สุรวุฒิ รังไสย์
139-175
ไพโรจน์ บุญประเสริฐ
176-197