วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงาน บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) และจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the editor) มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐาน วารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้การดำเนินงานในกองบรรณาธิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีตามหลักเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ของ สกว. มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ถึงปัจจุบัน  มาอย่างต่อเนื่อง โดยตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน พิมพ์ครั้งละ 1,500 เล่ม และได้ทำการเผยแพร่ไปยังแหล่งวิชาการต่างๆ เช่น ห้องสมุดและมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 376 แห่ง มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 8 แห่ง ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกรายปี เป็นต้น

การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน/บทความ ซึ่งมีละเอียดดังนี้

  1. เป็นบทความในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม  กฎหมาย ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ จิตกรรม มนุษยวิทยา สังคมวิทยา คติชนวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา อาชญาวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ (ถ้าได้รับการตอบรับที่จะให้ลง) หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
  3. ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
  5. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านก่อนการตีพิมพ์
  6. เรื่องที่ได้รับตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนจากกองบรรณาธิการ
  7. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะพิจารณารับต้นฉบับของสมาชิกที่ส่งมาลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น


กำหนดออกเล่ม

        กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม 

บรรณาธิการ ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์

วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1


Vol 10, No 3 (2561): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561


Cover Page